เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชางานธุรกิจ ง 32101

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  • ศึกษางาน วิเคราะห์งานธุรกิจเกี่ยวกับแนวทางในการประกอบธุรกิจ การเตรียมความพร้อมและ ข้อควรคำนึงในการตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจในรูปแบบของพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณลักษณะของผู้ประกอบการ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการและตัดสินใจ แก้ปัญหา และการทำโครงงานธุรกิจ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างมีจิตสำนึก มีนิสัย รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่น อดทน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่า นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
  • ตัวชี้วัด

ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ , ม.๔-๖/๗