เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MPH-604 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

Course description

                ขอบเขตปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของประเทศไทย ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ และพื้นที่ต่าง ๆ กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง วิธีการตรวจวัดและควบคุมสิ่งแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานที่ใช้ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล

                Students will be introduced to criteria in environmental and occupational health problems in Thailand and health impact towards the population in the difference groups and areas. Laws and regulations related to these problems as well as measurement and control techniques for environment and health risk in the workplace used in local, national and global will be studied in the course.

 

16. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course outline)

16.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)

16.1.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป (General objective)

                              เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และมีความเข้าใจในระดับที่นำไปใช้ชี้แนะ ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้ถูกต้อง

16.1.2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral objectives)

                                เมื่อนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชานี้แล้ว สามารถดังนี้

1)      อธิบายขอบเขตของปัญหาและปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้ถูกต้อง

2)      อธิบายผลกระทบของปัญหาที่มีต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน ในพื้นที่ต่าง ๆ ของปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้ถูกต้อง

3)      อธิบายวิธีการตรวจวัดปัจจัยเสี่ยง วิธีการป้องกันและควบคุมปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้ถูกต้อง

4)      ชี้แนะการนำกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้ถูกต้อง

 

 

 

16.2  เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์/คาบ (Course outline)

 

สัปดาห์ที่

วันที่

หัวข้อเรื่อง

จำนวนชั่วโมง

ผู้สอน

1

7/01/55

ปฐมนิเทศรายวิชา

ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ความรู้พื้นฐานทางอาชีวอนามัย

4

อ.ดร.จำนงค์

2

14/01/55

ปัจจัยเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสุขภาพ

4

อ.ดร.สุภาภรณ์

3

21/01/55

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพทางอาชีวอนามัย

4

อ.ดร.นุจรีย์

4

28/01/55

การควบคุมทางอาชีวอนามัย

4

อ.ดร.นุจรีย์

5

4/02/55

กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องทางอาชีวอนามัย

 

4

อ.อุไรวรรณ

6

11/02/55

นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย/อภิปราย

4

อ.นุจรีย์

7

18/02/55

ความรู้พื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อม

4

อ.สุภาวดี

8

25/02/55

เทคโนโลยีการจัดการน้ำเสีย อากาศเสีย และขยะ

4

อ.สุภาวดี

9

3/03/55

ปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ

4

อ.ดร.วาริท

10

10/03/55

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4

อ.ดร.วาริท

11

17/03/55

กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องทางอนามัยสิ่งแวดล้อม

4

อ.ดร.วาริท

12

24/03/55

นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย/อภิปราย

4

อ.ดร.วาริท