เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5006323 หลักนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุฑารัตน์ แก่นจันทร์

สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

การศึกษาหลักธรรมชาติที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำ ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมปริมาณและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ ตลอดจนระบบนิเวศของแหล่งน้ำ วัฏจักรของสาร การแพร่กระจายของพืชสัตว์ในแหล่งน้ำประเภทต่างๆ รวมไปถึง ประชากร มลพิษ และ การสงวนทรัพยากร