การวิจัยตลาดสินค้าเกษตร

มนันยา นันทสาร

สาขาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การวิจัยตลาดสินค้าเกษตร เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจเกษตร ชั้นปีที่ 3