การวิจัยตลาดสินค้าเกษตร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การวิจัยตลาดสินค้าเกษตร เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจเกษตร ชั้นปีที่ 3