เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิจัยตลาดสินค้าเกษตร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มนันยา นันทสาร

สาขาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิชา การวิจัยตลาดสินค้าเกษตร เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจเกษตร ชั้นปีที่ 3