ม.2 หน้าที่พลเมือง (สำเนา)

คำอธิบายชั้นเรียน

หน้าที่พลเมือง ม.2 ร.ร.บ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร สพป.กพ.1