993-212 โภชนาการและโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล

ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

อาหารและโภชนาการมีความสำคัญต่อสุขภาพ