ม.๑ คอมพิวเตอร์๑ (สำเนา)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว