การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (PKRU) #551

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 7361305 การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับห้อง 551