เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (PKRU) #552

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรรัตน์ จงไกรจักร

มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ต

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 7361305 การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับห้อง 552