รายวิชา ๙๙๓-๑๐๑ สุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind)
ผู้สอน

นางสาว นฤมล จีนเมือง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา ๙๙๓-๑๐๑ สุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16339

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.