รายวิชา ๙๙๓-๑๐๑ สุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind)

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้