เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา ๙๙๓-๑๐๑ สุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้