434-111 Principle of Economics-1-2558

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด หลักการทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน การกำหนดราคาและผลผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต ลักษณะของตลาดประเภทต่างๆ รายได้ประชาชาติเบื้องต้น เงิน การธนาคารและนโยบายการเงิน การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน เงินเฟ้อ เงินฝืด