Creative Writing

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ทักษะทางภาษาร่วมกับความคิดสร้างสรรค์