พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์

ทิพวิมล ชมภูคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

7042420 -1
พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร ยังไม่ระบุภาควิชา
หน่วยกิต 3 (2-2-5)