English Class 5

พัชรียา พันธุ์โยธี

โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถ สื่อสารภาษาต่างประเทศโดยหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ