MBC0510 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
ผู้สอน

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
MBC0510 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16465

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศขององค์การ ปัญหาที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันความต้องการของผู้ใช้ การศึกษาความเป็นไปได้ เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ Data Flow Diagram (DFD) พจนานุกรมข้อมูล คำอธิบายการประมวลผล ศึกษาการออกแบบระบบ การออกแบบข้อมูลเข้า การออกแบบขบวนการ การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบฟอร์ม การออกแบบการโต้ตอบกับผู้ใช้ และการออกแบบรายงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.