เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

929-301 Mathematical Economics I (1/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทฤษฏีและแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ อนุพันธ์ อนุพันธ์ย่อย ดิฟเฟเรนเชียล การหาค่าสูงสุดและต่ำสุดในกรณีที่มีตัวแปรอิสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไปและในกรณีที่มีข้อจำกัดขั้น ต้น แมทริกซ์และดีเทอร์มีแนนซ์เพื่อนำมาอธิบายแนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค