การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นักศึกษา Logisitc ภาค 1/2558)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และธุรกิจข้ามชาติ