ผู้สอน
นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

441-311 สถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช้ (Business Statistics and Application)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16527

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติพรรณนา การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคส์สแควร์ สถิตินอนพาราเมตริก วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การถดถอยอนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์ และการตัดสินใจทางธุรกิจ