เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-311 สถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช้ (Business Statistics and Application)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติพรรณนา การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคส์สแควร์ สถิตินอนพาราเมตริก วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การถดถอยอนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์ และการตัดสินใจทางธุรกิจ