441-321 การวางแผน สรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning, Recruitment and Selection)

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด กระบวนการการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์กำลังคน การวิเคราะห์งาน การกำหนดรายละเอียดของงาน และคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน วิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือก การทดสอบ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดการงานอาชีพ