เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-321 การวางแผน สรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning, Recruitment and Selection)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แนวคิด กระบวนการการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์กำลังคน การวิเคราะห์งาน การกำหนดรายละเอียดของงาน และคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน วิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือก การทดสอบ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดการงานอาชีพ