เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-411 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แนวคิดและหลักการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหา การออกแบบ การวิจัย การ

สร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจ