441-411 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหา การออกแบบ การวิจัย การ

สร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจ