Economics of international economics management 2558

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้ สำหรับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาการจัดการ