Economics of international economics management 2558

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้ สำหรับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาการจัดการ