ผู้สอน
พะเยาว์ ละกะเต็บ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

427-203 social organization 1/58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16587

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มหรือองค์การทางสังคมทั้งรูปนัยและอรูปนัย ทฤษฎีการจัดการ การพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นา รวมทั้งปัญหาอันเนื่องด้วยองค์การทางสังคม