เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-203 social organization 1/58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มหรือองค์การทางสังคมทั้งรูปนัยและอรูปนัย ทฤษฎีการจัดการ การพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นา รวมทั้งปัญหาอันเนื่องด้วยองค์การทางสังคม