คอมพิวเตอร์ ม.1

อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์

โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1