เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี โครงสร้างของระบบสารสนเทศ บทบาทและผลกระทบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการแข่งขัน การตอบสนองต่อองค์กร และการสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารกลยุทธ์ขององค์กร การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในธุรกิจ การเลือกใช้และแนวโน้มในอนาคตของระบบสารสนเทศ