ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี โครงสร้างของระบบสารสนเทศ บทบาทและผลกระทบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการแข่งขัน การตอบสนองต่อองค์กร และการสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารกลยุทธ์ขององค์กร การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในธุรกิจ การเลือกใช้และแนวโน้มในอนาคตของระบบสารสนเทศ