เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-211 Malay Civilisation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

431-211 อารยธรรมมลายู 3(3-0-6) (Malay Civilisation)

ประวัติความเป็นมาของอารยธรรมมลายูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมลายูโพ้นทะเล

เน้นภูมิภาคมลายูโดยสังเขป ได้แก่ ภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสสา

ลาม สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ รวมทั้งชาวมลายูโพ้นทะเลในประเทศซาอุดีอาราเบีย ศรีลังกา

มาดากัสการ์ สุรีนาม และอัฟริกาใต้

.............................................................................

History of Malay civilisation in Southeast Asia and Malay Diaspora;

emphasis on Nusantara such as Southern Thailand Malaysia, Indonesia, Brunei

Singapore and The Philippines and Malay Diaspora in Saudi Arabia, Sri Lanka,

Madagascar, Suriname and South Africa.