เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-411 Seminar in Malay Studies

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

431-411 สัมมนามลายูศึกษา 3(3-0-6) (Seminar in Malay Studies)

จัดกลุ่มอภิปรายปัญหาร่วมสมัยที่น่าสนใจสาขามลายูศึกษาโดยอาศัยหลักวิชาการหรือ

ทฤษฎีต่างๆ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

..........................................................

Group seminar on contemporary relevant issues in Malay Studies based on

principles and theories to solve problems and create new body of knowledge.