เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน (OIS)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน โปรแกรมการประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมด้านการสื่อสารในองค์สื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งกาเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ