การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์

บุศรินทร์ ชื่นศิลป์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเอกสารการสอนและทำแบบฝึกหัด