การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บุศรินทร์ ชื่นศิลป์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเอกสารการสอนและทำแบบฝึกหัด