ระดับอุดมศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กำลังศึกษาระดับป.ตรี ปี ที่1