เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัฒน์59

คำอธิบายชั้นเรียน

มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัฒน์