เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ETI 3101 กฎหมายและจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จริยธรรม คุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา จรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของนักเทคโนโลยีการศึกษา กฎหมายด้านลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติการกระทำผิดด้านคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาการผิดจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา แนวโน้มการกระทำผิดที่ต้องระมัดระวัง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ