การเรียนรู้แบบ กศน.อำเภอนาเยีย

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียน  สำหรับ นักศึกษา  กศน.  ที่สมัครเรียน กับอำเภอ นาเยีย