เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HRM-423 Human Resource Development

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิด หลักการ กระบวนการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยเน้นการฝึกอบรมและการพัฒนา การจัดการอาชีพ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์การ หลักการเรียนรู้ การปฐมนิเทศพนักงาน การอยู่รวมกันในสังคมของพนักงาน การจัดการเกี่ยวกับศักยภาพการทำงานและการให้คำปรึกษาแก่พนักงาน รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ กลยุทธ์และวิธีการปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ