วิวัฒนาการ Evolution

คำอธิบายชั้นเรียน

สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาจากสิ่งมีชีวิตในอเรียดีต ทั้งด้านรูปร่าง พฤติกรรม สรีระทุกส่วนของสิ่งมีชีวิต  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นช้าๆ กินระยะเวลานานมากกว่าจะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น  ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตดั้งเดิมกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่   เรียกกระบวนการนี้ว่า  วิวัฒนาการ