homeมนุษย์กับการดำเนินชีวิต : พิเศษเสาร์ ๒/๒๕๕๔
person
มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : พิเศษเสาร์ ๒/๒๕๕๔

ผู้สอน
Mr. Montree Phetnachak
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : พิเศษเสาร์ ๒/๒๕๕๔

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1678

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนวิชามนุษย์กับการดำเนินชีวิต ภาคพิเศษ ๒/๒๕๕๔ วันเสาร์ เวลา ๑๔.๔๐-๑๗.๓๐ น. วิชานี้เป็นวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป สายมนุษย์ศาสตร์ ืคือ ปรัชญา ศาสนา และจิตวิทยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)