มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : พิเศษเสาร์ ๒/๒๕๕๔

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนวิชามนุษย์กับการดำเนินชีวิต ภาคพิเศษ ๒/๒๕๕๔ วันเสาร์ เวลา ๑๔.๔๐-๑๗.๓๐ น. วิชานี้เป็นวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป สายมนุษย์ศาสตร์ ืคือ ปรัชญา ศาสนา และจิตวิทยา