เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : พิเศษเสาร์ ๒/๒๕๕๔

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนวิชามนุษย์กับการดำเนินชีวิต ภาคพิเศษ ๒/๒๕๕๔ วันเสาร์ เวลา ๑๔.๔๐-๑๗.๓๐ น. วิชานี้เป็นวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป สายมนุษย์ศาสตร์ ืคือ ปรัชญา ศาสนา และจิตวิทยา