homeมนุษย์กับการดำเนินชีวิต : พิเศษเสาร์ ๒/๒๕๕๔
personperson_add
มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : พิเศษเสาร์ ๒/๒๕๕๔

ผู้สอน
person
Mr. Montree Phetnachak
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : พิเศษเสาร์ ๒/๒๕๕๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1678

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนวิชามนุษย์กับการดำเนินชีวิต ภาคพิเศษ ๒/๒๕๕๔ วันเสาร์ เวลา ๑๔.๔๐-๑๗.๓๐ น. วิชานี้เป็นวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป สายมนุษย์ศาสตร์ ืคือ ปรัชญา ศาสนา และจิตวิทยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)