มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : พิเศษเสาร์ ๒/๒๕๕๔

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนวิชามนุษย์กับการดำเนินชีวิต ภาคพิเศษ ๒/๒๕๕๔ วันเสาร์ เวลา ๑๔.๔๐-๑๗.๓๐ น. วิชานี้เป็นวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป สายมนุษย์ศาสตร์ ืคือ ปรัชญา ศาสนา และจิตวิทยา