8005212 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน Professional Practicum

ทวีชัย บุญเติม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกทักษะการสังเกตการณ์ในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหานักเรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอบ ออกแบบทดสอบ และ วัดและประเมินผลนักเรียน