เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

928-355   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

šวิเคราะห์แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นัยความหมายทางจริยธรรมของเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบในทางปฏิบัติ