เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานปักด้วยมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาทิตยา จันทร์วงศ์

โรงเรียนชะอวด

ศึกษางานปักด้วยมือด้วยวิธีการต่างๆของการปัก การออกแบบลายปัก สำรวจแหล่งวัสดุและการบริการในท้องถิ่น เตรียมวัสดุ ฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานปักด้วยมือ วิธีการต่างๆ เลือกลายและออกแบบลายปัก ดัดแปลงให้เหมาะสมกับชิ้นงาน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ปักด้วยมือตามแบบชิ้นงานที่กำหนด คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดค่าบริการ จัดจำหน่าย บันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล ตลอดจนนำไปพัฒนาตามความสามารถของตนเองหรือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ