ป1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ป.1

1.ด.ช ธนพร ศรีบุตร
2.ด.ช.ธงชัย ดอกคำ
3.ด.ช.ดนุพล แร่ทองขาว 
4.ด.ช เจษฎา เนตรสตรี
5.ด.ญ ธัญญลักษณ์ สมจันทร์
6.ด.ญ เกวลิน ฉายมณี