วิชาคอมพิวเตอร์ ม.6

นายเจษฎา โยธา

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 การสร้างสื่อการสอน CAI