เทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น ป.5

ผาณิต สร้างวัด

โรงเรียนบ้านพระเพลิง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มเติม