เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น ป.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผาณิต สร้างวัด

โรงเรียนบ้านพระเพลิง

รายวิชาสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มเติม