วิทยาศาสตร์ ป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความจริง