วิชาปฏิบัติดนตรีไทย 5

สรารัตน์ อินทรสุวรรณ์

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรีไทย เข้าใจเกี่ยวกับหลักการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับคนไทย สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดได้อย่างน้อย 1 ชิ้น และบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะ 3 ชั้น อัตราจังหวะ 2 ชั้นและอัตราจังหวะชั้นเดียวได้ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการอนุรักษ์ดนตรีไทย