เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาปฏิบัติดนตรีไทย 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สรารัตน์ อินทรสุวรรณ์

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรีไทย เข้าใจเกี่ยวกับหลักการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับคนไทย สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดได้อย่างน้อย 1 ชิ้น และบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะ 3 ชั้น อัตราจังหวะ 2 ชั้นและอัตราจังหวะชั้นเดียวได้ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการอนุรักษ์ดนตรีไทย