สุกานดา อันดี

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2