สุกานดา อันดี

สุกานดา อันดี

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2