กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อนุบาล 1

สุรชัย อุ่นสอน

โรงเรียนอนุบาลขวัญนคร

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถบอกสีต่างๆตามที่ครูยกตัวอย่างให้ดูได้