กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อนุบาล 1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถบอกสีต่างๆตามที่ครูยกตัวอย่างให้ดูได้