เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ศิลปะ (ทัศนศิป์) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เจษฎา ขุนสังข์

โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อภิปราย จำแนก บรรยาย รูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์มนุษย์ การวาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะภาพที่เน้นการจัดระยะ ความลึก น้ำหนัก และแสงเงา การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น

งานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมท้องถิ่น งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์

เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม