กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 1

แสงจันทร์ เข็มทอง

โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว