กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อนุบาล 1

วาสนา ชุมพล

โรงเรียนเวียงสระศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ทักษะการคิด กระบวนการ