ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้สอน

ชฎากานต์ พูนวงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16949

สถานศึกษา
โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ว ๑๖๑๐๑ รู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาและเข้าใจการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ การทำงาน ที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ สารอาหาร และความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยเพื่อ

การเจริญเติบโต และการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบของโซ่อาหารและสายใยอาหาร การถ่ายทอดพลังงาน

จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค การดำรงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น การปรับตัว

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อหาอาหารและมีชีวิต อยู่รอด ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ ที่มีผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผลของสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งโดยธรรมชาติ และโดยมนุษย์ แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ การจำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์ที่กำหนด การแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน โดยวิธีการที่เหมาะสม ได้แก่ การร่อน การตกตะกอน การระเหิด การระเหยแห้ง และการจำแนกประเภทของสารต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้สมบัติ และการใช้ประโยชน์ ของสารเป็นเกณฑ์ การเลือกใช้สาร ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สมบัติของสารเมื่อสารเกิดการละลายการเปลี่ยนสถานะ การเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้เกิดสารใหม่ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้า แบบอนุกรมและแบบขนาน การเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน ประเภทของหิน ลักษณะ และสมบัติของหิน สี เนื้อหิน ความแข็ง และความหนาแน่น การจำแนกหินตามลักษณะ การเกิด การเปลี่ยนแปลงของหิน การเกิดธรณีพิบัติภัยที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น การเกิดฤดูกาล ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ และการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ จรวด ดาวเทียม และยานอวกาศ การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการแพทย์และด้านอื่น ๆ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูล ทดลอง สร้างแบบจำลอง จัดจำแนก และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.