เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการการตลาดธุรกิจสื่อ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหีับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน B2