การจัดการการตลาดธุรกิจสื่อ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหีับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน B2