ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมพูนุท นุตาคม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการการตลาดธุรกิจสื่อ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16958

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหีับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน B2