การจัดการการตลาดธุรกิจสื่อ

ชมพูนุท นุตาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหีับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน B2